สรุป 5 ขั้นตอนรับสมัครพนักงานอย่างไรให้ได้คนตรงใจ

by kanlongthun
รับสมัครพนักงาน

ในทุกช่วงสิ้นปี เริ่มต้นศักราชใหม่ มักเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทำงานกันเป็นปกติ สำหรับในปี 2565 องค์กรธุรกิจที่สามารถกลับมาเริ่มต้นเปิดกิจการได้เหมือนเดิม จำเป็นต้องรับสมัครพนักงานใหม่ มาเตรียมความพร้อมในการทำความเข้าใจกันว่า จะสรรหาบุคลากรคุณภาพมาร่วมงานได้อย่างไร ให้ได้คนตรงงาน และพนักงานใหม่ก็ได้งานที่ตรงใจ มาเรียนรู้ และลงมือทำไปพร้อมๆ กัน

ขั้นตอนในการรับสมัครพนักงานมีดังนี้

1. จัดทำข้อมูลคุณสมบัติ และระบุลักษณะงานที่ชัดเจน

ก่อนจะเปิดรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งใดนั้น ผู้เปิดรับสมัครงาน ต้องมีการจัดทำคุณสมบัติของผู้สมัครที่ชัดเจน ว่าต้องการผู้สมัครอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ จำเป็นต้องระบุเพศไหม วุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาต้องจบสาขาใดเป็นพิเศษ หรือมีสาขาวิชาใดที่เกี่ยวข้องบ้าง นอกจากนั้นควรระบุคุณสมบัติความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมไปถึงทักษะด้านต่างๆที่พนักงานใหม่ควรมี หรือถ้าหากมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่คาดว่าผู้สมัครจะติดตาม

การจะได้พนักงานที่ตรงใจนั้น การมีตัวเลือกคุณภาพเป็นจำนวนมาก นับเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งการจะมีคนมาสมัครงานเป็นจำนวนมากนั้น ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ การเลือกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นติดตามข่าวสาร หรือสนใจตำแหน่งงาน จึงเป็นเรื่องที่ผู้รับสมัครงานควรให้ความใส่ใจ และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง มีข้อมูลที่ครบถ้วน น่าสนใจ ดึงดูดให้มีคนมาสมัคร

3. รวบรวมข้อมูลใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ 

เมื่อมีผู้มาสมัครจำนวนมาก ทางแผนกบุคคล จำเป็นต้องมีการคัดกรองใบสมัครของผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนัดหมายผู้สมัครงานเหล่านั้นเข้ามาสัมภาษณ์งาน และวางแผนการทดสอบทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติ และทักษะงานที่ครบถ้วนพร้อมทำงาน 

4. จัดตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการสัมภาษณ์

ในการสัมภาษณ์งานนั้น กรณีเป็นตำแหน่งสำคัญ จำเป็นต้องมีหลายแผนกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการคัดสรรบุคลากร ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มุมมอง ความคิดเห็น การตั้งคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน สำหรับการวัดทักษะ ความสามารถ และด้านการสื่อสารที่มีความเหมาะสม โดยควรใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่สั้น และไม่ยาวจนเกินไป เพื่อไม่ให้กระทบรบกวนเวลาทำงานของคณะกรรมการสัมภาษณ์มากจนเกินไป 

5. ทดลองงานพนักงานใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด 

เมื่อคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้แล้ว ก่อนการรับเข้าเป็นพนักงานประจำเต็มตัว จำเป็นต้องมีการทดลองงานก่อน ทั้งในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่ต้องมีการประเมินผล โดยควรแจ้งแก่ผู้สมัครงานตั้งแต่ในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมงานของผู้สมัครงานด้วย โดยเมื่อผู้สมัครงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการ ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาจ้างอย่างถูกต้องต่อไป

การสรรหาพนักงานใหม่ให้ได้คนที่ตรงใจนั้น  ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ โดยต้องอาศัยแรงดึงดูดอื่นๆ เข้ามาประกอบทั้งชื่อเสียงองค์กร ผลตอบแทนต่างๆ ทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ รูปแบบการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ได้พนักงานที่มีพร้อมทั้งคุณสมบัติ และทักษะความสามารถเข้ามาร่วมเป็นกองทัพขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: 5 ทักษะการจัดการ ที่หัวหน้างานควรมี เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment