ส่อง 5 ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน ก่อนลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจ

by kanlongthun
ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

การลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทั่วโลกก็ต่างให้ความสนใจในด้านความยั่งยืน ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่บริษัทชั้นนำต่างมุ่งเป้าและให้ความสำคัญต่อการวางแผนและดำเนินการภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล หรือที่มักจะเรียกกันว่า ESG ซึ่งมาจาก 3 ส่วน คือ E : Environment การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม S : Social การช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคม และ G : Governance บรรษัทภิบาล ซึ่งหุ้นในกลุ่มธุรกิจนี้กำลังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน หากต้องการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนเหล่านี้

สามารถติดตามดัชนี้ชี้วัดด้านการดำเนินการที่มีความน่าเชื่อผ่านตัวกลางในการประเมิน ซึ่งเราได้รวบรวมดัชนีชี้วัดความยั่งยืนนำมาแนะนำแก่ทุกท่านสำหรับการไปค้นหาหุ้นดี เพื่อการลงทุน 

1. Morning Star Global Markets Sustainability Index 

ดัชนีนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท Morning Star บริษัทการจัดอันดับด้านการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนซึ่งสนใจในด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดสรรบริษัทต่าง ๆ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนหรือ ESG อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นหุ้นขนาดกลาง และใหญ่ มีการคัดกรองบริษัทที่ทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการให้คะแนน Sustainability  Score แก่บริษัทที่เข้าเกณฑ์พิจารณา 

2. Dow Jones Sustainability Indices 

โดยดัชนีนี้จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกหุ้นของบริษัทระดับโลกที่ให้ความสนใจและมีการดำเนินการด้านการทำธุรกิจบนพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจัดทำโดย RobeccoSAM ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับ S&P Dow Jones โดยการนำดัชนีนี้มาพิจารณาเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นดัชนีที่มีการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน รวมไปถึงต่างชาติ 

3. MSCI ESG Index  

จัดทำขึ้นโดย MSCI ESG Research ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลบริษัทที่อยู่ในลิสต์ MSCI All Country World Index ซึ่งจะจำกัดสิทธิแก่บริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูง พลังงานนิวเคลียร์ และการค้าอาวุธ โดยการประเมินจะพิจารณาจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อระบุความเสี่ยงที่สำคัญในด้าน ESG ซึ่งบริษัทกำลังเผชิญ 

4. FTSE4Good Index 

ผู้จัดทำดัชนีนี้คือ FTSE Russell โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการดำเนินการด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม FTSE Index  โดยใช้วิธีการประเมินผ่านดัชนีชี้วัดทั่วไป และดัชนีเฉพาะตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ การใช้น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงด้านสังคม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า สิทธิมนุษยชน ชุมชน และด้านบรรษัทภิบาล การต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใสเกี่ยวกับภาษี 

5. STOXX ESG Global Indices 

เป็นดัชนีที่ประเมินโดย Sustainalytics โดยอาศัยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม STOXX Global 1800  Index และตัดบริษัทในกลุ่มต้องห้ามออก โดยใช้ตัวชี้วัด 3 ด้าน เหมือนเช่นดัชนีอื่น ๆ ทั้ง สิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ชัดเจน ด้านสังคม ต้องไม่มีนโยบายในการเลือกปฏิบัติ มีการคำนึงถือสิทธิมนุษยชน เพิ่มความหลากหลายในด้านแรงงาน 

นักลงทุนในต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG จึงควรศึกษาข้อมูลจากดัชนีเหล่านี้ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาคัดสรรหุ้นเด่น ที่มีโอกาสในการเติบโตเพื่อจัดซื้อเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตการลงทุน ที่จะช่วยสร้างสมดุลด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งยังมีโอกาสทำกำไรจากการเติบโตของราคาและปันผลของบริษัท เพื่อเกาะกระแสเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

อ่านเพิ่มเติม: Soft Skill

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment