กองทุนรวม RMF กับ 5 ความเข้าใจผิดๆ ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ให้กระจ่าง

by kanlongthun
กองทุนรวม RMF

หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยม คือ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า กองทุนรวม RMF แต่ยังไม่มีอีกหลายคนที่สับสน เข้าใจข้อมูลในมุมที่อาจจะคลาดเคลื่อนเป็นเหตุให้เสียผลประโยชน์ การทบทวนความเข้าใจ ศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่างแจ้ง จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายควรลงมือทำ ก่อนเริ่มต้นการลงทุน

นี่คือ 5 ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF ที่ควรหันกลับมาเรียนรู้ และปรับความเข้าใจใหม่

1. กองทุนชนิดนี้ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นเท่านั้น

กองทุนรวมRMF ถือเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อหวังผลตอบแทนเป็นเงินก้อนที่สามารถนำไปใช้จ่ายในยามเกษียณได้ โดยผู้ที่ลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย ก็อาจจะลงทุนผ่านกองทุน RMF ที่มีสัดส่วนของหุ้นเยอะ ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่ากองทุนประเภทนี้จะลงทุนแค่สินทรัพย์เฉพาะหุ้นเท่านั้น ยังมีการลงทุนประเภทอื่นที่ความเสี่ยงต่ำกว่าอีกด้วย ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถรวบรวมข้อมูลจากแต่ละบลจ. ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนก่อนตัดสินใจได้ 

2. เป็นกองทุนที่มีไว้สำหรับผู้สูงวัย หาเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

แม้ชื่อกองทุนจะบ่งบอกว่าเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุลงทุนเท่านั้น เป้าหมายการลงทุนผ่านกองทุนรวมชนิดนี้เป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนแบบทบต้น จึงควรลงทุนตั้งแต่อายุน้อย ๆ ซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากที่สุด การลงทุนผ่านกองทุน RMF จึงควรเริ่มต้นทันที เมื่อมีรายได้ และเงินออม  

3. เป็นกองทุนที่กำหนดให้ลงทุนเท่ากันในทุกปี

การลงทุน ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ดังนั้น การลงทุนผ่านกองทุน RMF จึงต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกปีเหมือนเดิม สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม ตามสภาวะเศรษฐกิจ และรายได้ของตนเองได้ โดยมีเกณฑ์ว่าสามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกน 30%  ของรายได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นๆ และยอมรวมในแต่ละปี ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

4. กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายปันผล

กองทุนรวมRMF มุ่งสร้างผลตอบแทนในลักษณะทบต้น เพื่อให้ดอกผลทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ นโยบายของกองทุนจึงไม่ได้มีการนำเงินส่วนต่างจากค่าบริหารนำมาจ่ายเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือกองทุนแต่อย่างใด โดยจะนำเงินดังกล่าวสมทบไปเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นเงินก้อนใหญ่ สำหรับผู้ถือกองทุนเตรียมสำรองไว้ใช้ในยามที่ไม่ได้ทำงานแล้ว เป็นรายรับในการนำไปใช้ชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณนั้นเอง 

5. ต้องลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. เดียวกันทุกปี 

แม้ว่ากองทุนรวมRMF จะมีเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องซื้อกองทุนต่อเนื่องทุกปี  แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อผ่านบริษัทจัดการกองทุนเดิมบริษัทเดียวไปตลอด สามารถปรับเปลี่ยนโอนย้ายกองทุนไปยังบลจ. ที่พิจารณาแล้วว่ามีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม สอดคล้องต่อความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ตามผู้ลงทุนเห็นสมควรได้ โดยไม่ต้องยึดติดกับ บลจ. ใด บลจ.หนึ่งเท่านั้น 

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลงทุนเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรเรียนรู้ และอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในระยะยาวอย่างกองทุนรวมRMF เกิดประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์จากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องต่อเป้าหมาย เพื่อการมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามบั้นปลายของชีวิต พร้อมทั้งมีวิถีชีวิตที่เป็นไปตามที่ได้มุ่งหวัง 

อ่านเพิ่มเติม: 5 ข้อดีของ RMF ตอบโจทย์การออม สำหรับนักลงทุนระยะยาว

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment