5 คำถาม พร้อมคำตอบน่ารู้ ที่ผู้ซื้อ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ควรศึกษาไว้

by kanlongthun
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

การลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ RMF นั้น มีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ลงทุนต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อนำมาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีเงื่อนไขครอบคลุม ทั้งต้องซื้อกองทุนภายในวงเงินที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 30% ของเงินได้ และยอดรวมต้องไม่เกิน 500,000 บาท อีกทั้งยังต้องลงทุนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องถือหน่วยลงทุนไว้อย่างน้อย 5 ปีเต็ม ต้องไม่ระงับการซื้อขายเกินกว่า 1 ปี และไม่ขายจนกว่าจะมีอายุครบ 55 ปีเต็ม ซึ่งหากผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องต่อเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้

มาติดตามคำถามและคำตอบน่ารู้ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปด้วยกัน  

1. หากลงทุนไม่ครบ 5 ปี ผิดเงื่อนไขการลงทุนแล้วต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ซื้อกองทุน RMF ไว้ แต่ไม่ได้ลงทุนจนครบ 5 ปีตามกำหนด และเป็นผู้ที่มีเงินได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษี รวมทั้งได้นำยอดการซื้อ RMF มาลดหย่อนภาษีในปีก่อนหน้าไปแล้ว ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีเงินได้ทั้งหมดที่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนไว้ให้ครบทุกปีก่อนหน้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดยื่นภาษีในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ที่ผู้ลงทุนได้ทำผิดเงื่อนไข และต้องนำกำไรจากการขายคืนมาคำนวณในการเสียภาษีด้วย

2.  หากลงทุนครบ 5 ปีขึ้นไป แต่ทำผิดเงื่อนไขซื้อหรือขายก่อนกำหนดต้องทำอย่างไร

สำหรับกรณีนี้ ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ครบ 5 ปี ซึ่งต้องมีการยื่นเสียภาษีในเดือนมีนาคมของปีถัดไปที่มีการทำผิดเงื่อนไข แต่จะแตกต่างกันตรงที่กำไรส่วนต่างที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน จะไม่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณภาษี เนื่องจากได้รับสิทธิในการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. ถ้าถือกองทุน RMF ไม่ครบ 55 ปี และระงับการซื้อกองทุนเกิน 1 ปี ต้องทำอย่างไร

จากเงื่อนไขการซื้อกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน RMF สามารถระงับการซื้อขายได้ไม่เกิน 1 ปี แต่หากทำผิดเงื่อนไขนี้ ก็จำเป็นต้องดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีก่อน ๆ โดยต้องมีการยื่นเสียภาษีในเดือนมีนาคมของปีถัดไปที่มีการทำผิดเงื่อนไข และต้องยื่นแก้ไขกลับไป 5 ปีย้อนหลัง ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ไปแล้ว  

4. หากซื้อ RMF เกินยอดที่กำหนด ต้องทำอย่างไร

จากข้อกำหนดในการซื้อกองทุน RMF ที่ระบุให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และยอดรวมต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี หากทำผิดเงื่อนไขนี้ แนะนำให้ผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 5 ปีตามเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดในการถือครองที่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ แม้ว่าจะซื้อเกินสิทธิ์ก็ตาม 

5. หากต้องการขาย RMF ต้องดำเนินการอย่างไร  

สำหรับผู้ที่ประสงค์ต้องการขายคืนกองทุน RMF แนะนำว่า ควรถือจนครบอายุถือครอง 5 ปี เพื่อให้ยังคงได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีก่อน จึงจะขายคืนในปีถัดไป โดยสำหรับผู้ที่ซื้อกองทุน RMF จากหลายๆ บลจ. แนะนำให้เก็บหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจากทุกบลจ. เก็บไว้ เพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทำถูกต้องตามเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนั้น แนะนำว่าควรศึกษาเงื่อนไขการซื้อขายให้ครบถ้วนอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์ และป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น หากมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องต่อเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ตัดสินใจลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และบรรลุต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเอง 

อ่านเพิ่มเติม: กองทุนรวม RMF กับ 5 ความเข้าใจผิดๆ ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ให้กระจ่าง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment