เจาะลึก 4 ข้อดีของการเวนคืนกรมธรรม์ประกัน ที่ได้ประโยชน์มากกว่าถือไว้

by kanlongthun
เวนคืนกรมธรรม์

การทำประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะต่อชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่งก่อนการตัดสินใจซื้อนั้นควรเริ่มต้นจาการศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเลือกประกันในรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายในการลดและชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แต่หากคนใดที่ตัดสินใจซื้อไปแล้ว และมาตรวจสอบในภายหลังว่าประกันที่ซื้อไป ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ หรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ประกันที่ซื้อมาก็อาจจะไม่ครอบคลุมหรือสอดคล้องต่อภาระค่าใช้จ่าย การเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อหาประกันชนิดอื่นมาแทนที่ก็อาจจะคุ้มค่ากว่า

มาติดตามกันว่า 4 ข้อดีที่ควรทำเวนคืนกรมธรรม์ประกันแบบนี้ จะสร้างประโยชน์อะไรกันบ้าง 

1. บริหารภาระค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ต้องยอมรับว่าการซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ จะมีภาระที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปี ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์กำหนด ซึ่งหากบริหารสภาพคล่องเงินสดไม่ดี ก็อาจจะทำให้สร้างปัญหาขาดส่งเงินประกัน จนทำให้กรมธรรม์ขาด ไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ทางการเงินภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป การพิจารณาเวนคืน กรมธรรม์บางตัวที่ไม่ได้สอดคล้องหรือครอบคลุมต่อเป้าหมายแล้ว เพื่อนำเงินสดกลับคืนมา ก็ถือเป็นทางเลือกที่มีความคุ้มค่า

2. มีประกันประเภทใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า

ความเสี่ยงจะสูงขึ้นหรือต่ำลงนั้น มีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวแปร ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์จำเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดความคุ้มครอง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ภายใต้ความคุ้มครองเหล่านั้นลดลง แต่ซื้อทุนประกันไว้สูง ทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีสูงไปด้วย เมื่อโจทย์ความต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การซื้อประกันชนิดใหม่ที่เหมาะสม ภายใต้งบประมาณที่ต่ำลงก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ทำประกันมากกว่า 

3. กรมธรรม์เดิมสร้างภาระ และไม่เหมาะสมเป้าหมายตัวเอง

ยอดเบี้ยประกันที่ต้องชำระในแต่ละปี เมื่อรวมกันหลาย ๆ ประกันอาจจะเป็นเงินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้าน ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายนี้ ในบางช่วงเวลาก็อาจจะกระทบกระเทือนไปถึงรายจ่ายประจำอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายทุกเดือน การตัดภาระเหล่านี้ออกบ้าง ก็จะทำให้การเงินภายในครอบครัวคล่องตัวขึ้น โดยควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน ก่อนเวนคืน กรมธรรม์ใดๆ เพราะอาจจะไปสร้างความเสี่ยงให้กับด้านนั้น ๆ เพิ่มขึ้น 

4. ซื้อประกันด้วยความเกรงใจ ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

คงมีหลายคนที่ตัดสินใจซื้อประกันด้วยต้องการช่วยเหลือเพื่อน ญาติ หรือคนที่รู้จัก แต่ไม่ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกันชนิด หรือประเภทนั้น ๆ ว่าเมื่อทำไปแล้ว จะตอบโจทย์ต่อความคุ้มครองในด้านนั้น ๆ แก่ตัวเองหรือไม่ เพราะเมื่อต้องการใช้งานจริง ๆ อาจจะไม่ได้ช่วยเยียวยาหรือลดผลกระทบอย่างที่ตั้งใจไว้ การพิจารณาเวนคืน กรมธรรม์ในชนิดที่ไม่ได้ใช้งานจริง ก็น่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าทนถือไป โดยไม่ได้สร้างประโยชน์ แต่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ 

การซื้อประกันไม่ว่าจะชนิด หรือประเภทใด ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เพราะเงินที่เสียไป มีจำนวนไม่น้อย หากซื้อแล้ว ต้องได้รับความคุ้มครอง ชดเชย ลดกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่เป็นเช่นนั้น การเวนคืน กรมธรรม์ เพื่อซื้อหาชนิดใหม่ที่ตอบโจทย์เป้าหมายมากกว่า ก็เป็นทางออก ที่จะให้สามารถบริหารเงินที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้

อ่านเพิ่มเติม: สร้างธุรกิจบ้านเช่า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment