รวม 7 หัวข้อ เขียนแผนธุรกิจ จับทางถูกทิศ พิชิตกำไรแบบไม่ไกลเกินฝัน

by kanlongthun
เขียนแผนธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างกิจการทำธุรกิจอะไรนั้น การวางแผน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมในการบริหารจัดการ มองเห็นที่มาของรายได้ รวมไปถึงปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการ และมีแผนสำรองเพื่อลดผลกระทบจากเรื่องนั้น ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้า เติบโต ไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ได้ โดยการเขียนแผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกฝ่ายได้มองเห็นภาพที่ตรงกัน และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักลงทุนพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจการเพื่อสานฝันในการสร้างธุรกิจให้เป็นจริง โดยแผนธุรกิจที่ดี ต้องมีหัวข้อใดเป็นส่วนประกอบบ้าง

มาเริ่มต้นเรียนรู้เขียนแผนธุรกิจและไปออกแบบธุรกิจของตัวเองกันได้เลย  

1. แนวคิดหลักของธุรกิจ

หัวข้อนี้ ถือเป็นจุดรวมข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมไอเดียการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างความสนใจทำให้นักลงทุนพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา โดยจะประกอบไปด้วยแนวคิด ที่มาของธุรกิจ การคาดการณ์ถึงโอกาสในการเติบโต และความอยู่รอดอย่างยั่งยืนในธุรกิจ การวางเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจ แผนการลงทุน และผลตอบแทนที่จะได้รับการจากทำธุรกิจ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีความยาวประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4

2. ความเป็นมาของธุรกิจ

ข้อมูลในส่วนของความเป็นมาธุรกิจจะอธิบายถึงรูปแบบของธุรกิจที่จะมีการดำเนินการ รวมไปถึงเป้าหมายที่จะมีการพัฒนาให้เติบโตในอนาคต ซึ่งจะบอกเล่าถึงไอเดียที่มาของธุรกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริมให้กิจการสามารถเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้รากฐานที่มีความแข็งแกร่ง 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

ท่ามกลางการแข็งขันในสนามธุรกิจที่มีความรุนแรง การรู้จักตัวเอง และรู้จักคู่แข่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ ที่มาจากปัจจัยภายในองค์กร และการวิเคราะห์อุปสรรค รวมถึงโอกาส ที่จะเป็นตัวกระทบทำให้เกิดปัญหา หรือการมองหาช่องทางที่สนับสนุนทำให้ธุรกิจเติบโต ผ่านการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

4. แผนการตลาด 

การเลือกอาวุธทางการตลาด ที่จะนำไปสู่รบเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการทำธุรกิจ เป็นอีกข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำให้นักลงทุนมองเห็นภาพว่าธุรกิจจะสามารถเอาชนะคู่แข่งที่มีมากมายได้อย่างไร โดยแผนกลยุทธ์การตลาด ที่จะอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้า การใช้เทคนิคทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการรับรู้ การทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ การบริหารความสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ  รวมไปถึงการประเมินผลลัพธ์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 

5. แผนการดำเนินงาน

กระบวนการในดำเนินธุรกิจ ถือเป็นหัวใจที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ โดยต้องอาศัยแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ขั้นตอนต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นแผนการผลิต แผนการควบคุมคุณภาพ แผนการบริหารพนักงาน แผนการควบคุมวัตถุดิบ แผนการจัดส่ง แผนการควบคุมคลังสินค้า แผนการบริหารลูกค้า 

6. แผนการเงิน

เรื่องงบประมาณในการลงทุน เป็นเสมือนเส้นเลือกใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจอยู่รอด ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี ในระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย แผนการเงินการลงทุน แผนงบประมาณรายได้ สถานะทางการเงินของกิจการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ระยะเวลาการคืนทุน การคำนวณจุดคุ้มทุน 

7. แผนรับมือฉุกเฉิน 

การลงทุนในทุกประเภทมักจะมีความเสี่ยงแฝงอยู่เสมอ ทำให้ต้องมีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาผลกระทบจากการร้องเรียนของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการรับมือที่เหมาะสม ที่จะทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงต่าง ๆ นี้ได้ 

การจัดทำแผนธุรกิจที่มีข้อมูลทุกด้าน มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน เป็นเสมือนการมีเข็มทิศในมือ ที่ทำให้สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้โดยไม่หลงทาง มุ่งสู่เส้นชัยในการกำไรได้ไม่ไกลเกินฝัน ซึ่งจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ จำเป็นต้องใส่ใจในทุกหัวข้อที่กล่าวมานี้ เพื่อทำให้แผนธุรกิจที่จัดทำขึ้นมามีความสมบูรณ์แบบที่สุด ที่จะคว้าใจ ทำให้นักลงทุนมอบเงินก้อนโต เพื่อนำมาเริ่มต้น และพัฒนาธุรกิจในฝันให้ประสบความสำเร็จ 

อ่านเพิ่มเติม: Customer Experience

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment