สรุป 5 ขั้นตอน สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ให้มั่นคงและยั่งยืน

by kanlongthun
สร้างวัฒนธรรมองค์กร

องค์กรที่อยู่แล้วมีความสุข ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความภาคภูมิใจ มีอะไรที่ต้องการอยากให้พัฒนาก็มานำเสนอไอเดีย ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่สืบเนื่องมาจากการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งไม่ว่าจะตั้งใจ หรือบังเอิญก็ตาม ทุกที่ย่อมมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อม วิธีคิด การสื่อสาร การตัดสินใจ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งหากต้องการให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง การวางแผนที่ดี และมีแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วต้องทำอย่างไร

เราสรุปการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาให้แล้วเพียง 5 ขั้นตอน มาเรียนรู้กันได้เลย 

1. เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน เพื่อสานต่อให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องทำหน้าที่วางแผน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ดียิ่งขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำ ก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีส่วนไหนที่ดีซึ่งควรรักษาเอาไว้ มีสิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยควรเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนไปถึงพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้ได้ความเห็นที่รอบด้าน ซึ่งจะสามารถนำมาออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนพึงพอใจ และพร้อมร่วมมือกันผลักดัน 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วม

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การเติบโตนี้สำเร็จได้ ก็คือ ผู้บริหาร ที่ไม่ใช่แค่เพียงการรับรู้ และอนุมัติให้ดำเนินการเท่านั้น แต่ถือเป็นผู้รับผิดชอบหลักที่ต้องนำเสนอวิสัยทัศน์และโน้มน้าวจูงใจให้พนักงานทุกคนมีส่วนในการดำเนินการ โดยควรระบุให้มีความชัดเจนว่าพฤติกรรมของพนักงานแบบไหนที่ทุกคนควรมีร่วมกัน และพฤติกรรมแบบใด ที่ควรจะมีการกำจัดทิ้งให้หมดไป 

3. สร้างแผนยุทธ์ศาสตร์และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แนวคิดที่วางแผนมาจะไม่สามารถเกิดขึ้น และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน หากขาดการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ ที่มีกำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ และสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ โดยสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหาร การจัดการโครงสร้างองค์กร และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากร รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสนอรางวัลและค่าตอบแทน รวมไปถึงการสื่อสารที่มีคุณภาพ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

เพราะการสร้างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไม่สามารถดำเนินการได้โดยอาศัยเพียงผู้บริหาร แต่พนักงานทุกคนต้องรู้สึก และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความจริงใจ และภูมิใจ ด้วยการทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าการดำเนินการของทุกคนส่งผลให้องค์กรดีขึ้น เติบโตขึ้น รวมไปถึงทุกคนเห็นผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นภาพเดียวกัน โดยในระหว่างกระบวนการควรมีช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

5. ติดตามผลการดำเนินการ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้รู้ว่ามีความสำเร็จใดเกิดขึ้นแล้วบ้าง รวมทั้งยังมีสิ่งใดที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม โดยควรประเมินให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจดีขึ้นหรือไม่ แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้มีการนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วหรือยัง รวมทั้งความรู้สึกของคนในองค์กรมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการดำเนินงาน ที่มีผลต่อยอดกำไรขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจที่พนักงานมีต่อองค์กร ทำให้อัตราการลาออกลดลง ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรต่ำลง ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันดีขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: สรุป 4 ขั้นตอน รับสมัครพนักงานใหม่ยังไง ให้ได้คนคุณภาพ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment