พนักงานลาออกบ่อย กับ 5 วิธีดึงดูดใจให้พนักงานรักผูกพันอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

by kanlongthun
วิธีดึงดูดใจให้พนักงาน

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร สำหรับภาครัฐ หรือภาคธุรกิจใดที่มีอัตราการลาออกของพนักงานบ่อย ๆ ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน เกิดช่องว่างที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง จากจำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ยังคงมีเท่าเดิม หรือการนำพนักงานคนอื่นมาทำแทน ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงทำให้อาจจะเกิดความผิดพลาด ส่งผลกระทบไปยังส่วนงานอื่น ๆ ได้

หากต้องการให้พนักงานมีความรักความผูกพันและอยู่ทำงานกับองค์กรไปนาน ๆ ควรมีการสร้างแรงดึงดูดใจที่เหมาะสม ซึ่งมีเทคนิคและวิธีวิธีดึงดูดใจให้พนักงานอย่างไรบ้าง มาติดตามและลองนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณกันได้เลย 

1. ปรับอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

มาตัดสินใจเข้ามาทำงานในองค์กรใด ๆ ของพนักงานนั้น หนึ่งในเป้าหมายที่พวกเค้าคาดหวังก็คือเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สมเหตสมผลกับภาระงานและความยากง่ายของงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็คาดหวังว่าจะได้รับการปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นสะท้อนประสบการณ์และความชำนาญในตำแหน่งนั้น ๆ การสร้างแรงดึงดูดใจให้พนักงานรักและทำงานให้องค์กรไปนาน ๆ ก็จะต้องมีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานควรได้รับ เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจ 

2. เสริมสร้างโอกาส ปูทางสร้างความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน

เป็นธรรมดาที่พนักงานทุกคนจะคาดหวังความก้าวหน้าเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำ สำหรับผู้ที่มีทักษะความสามารถเพียงพอ ก็ควรมีการสร้างโอกาส ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการปรับตำแหน่งไปอยู่ในระดับที่สูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องต่อประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้บุคคลเหล่านี้ได้นำความเชี่ยวชาญมาส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาเติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

3. ดูแลจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หากพนักงานประสบปัญหา และองค์กรได้รับการร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ผู้บริหารที่ดูแลในส่วนงานนั้น ๆ ไม่ควรเพิกเฉย ขาดการจัดการปัญหาที่เหมาะสม เพราะหากปล่อยไว้ จากเรื่องเล็ก ๆ ที่พอที่จะคลี่คลายได้ ก็อาจจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โต จนยากต่อการหาจุดจบที่ดี ทางออกที่เหมาะสม ก็คือ การหาต้นตอของปัญหาให้เจอโดยเร็ว และตัดไปแต่ต้นลม เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจ และไม่เปลี่ยนใจย้ายไปทำงานที่อื่น ซึ่งมีการจัดการที่ดีกว่า 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างความผูกพันแก่พนักงาน 

การทำให้พนักงานรักและมีความภักดีต่อองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่พนักงานทุกคนตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงาน เพื่อให้ทุกคนได้ซึมซับ และหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหน่วยงาน และควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับยุคสมัย และช่วงวัย รวมทั้งพฤติกรรมของคนทำงานที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้ข้อควรปฏิบัติเหล่านั้น ส่งผลดีต่อองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรนี้อยู่เสมอ 

5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

ในทุก ๆ วาระสำคัญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไป ได้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข สร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกได้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และไม่มีการละเลย หรือมองข้ามใครไป การดำเนินการนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนกล้าที่จะนำเสนอแนวทางสิ่งดี ๆ ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร 

การที่พนักงานลาออกบ่อย ๆ ย่อมมีสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรค้นหาสาเหตุนี้ให้เจอ และแก้ไข พร้อมทั้งวิธีดึงดูดใจให้พนักงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาแนะนำกันนี้ได้ลองนำไปปรับใช้ เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันที่มีต่อองค์กรให้เกิดขึ้น และทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ส่งเสริมให้อัตราการลาออกลดลง พนักงานทำงานยาวนานขึ้น และองค์กรมีการทำงานมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสานฝันปั้นกิจการ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment