สรุป 4 ขั้นตอน รับสมัครพนักงานใหม่ยังไง ให้ได้คนคุณภาพ

by kanlongthun
รับสมัครพนักงานใหม่

พนักงาน ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจเดินหน้าไปได้ การใส่ใจกับการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาร่วมงาน จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดสรรคนคุณภาพ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะต่าง ๆที่สอดคล้องต่อตำแหน่งงาน รวมไปถึงทัศนคติ ความคิดที่ดี เพื่อส่งเสริมต่อการพัฒนาขององค์กรและธุรกิจ ซึ่งการเตรียมตัวในการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะช่วยสนับสนุนให้ได้คนตรงใจ และสร้างความน่าเชื่อให้กับองค์กรด้วย

โดยจะต้องดำเนินการรับสมัครพนักงานใหม่อย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลย 

1. จัดทำคุณสมบัติและรายละเอียดงาน

สิ่งที่ต้องเริ่มทำเป็นอันดับแรก ก็คือ การวางแผนสรุปคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเปิดรับสมัค ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง ทั้งอายุ วุฒิการศึกษา รวมไปถึงทักษะความสามารถเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์ในสายวิชาชีพ การผ่านการอบรมในด้านที่เกี่ยวข้อง ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นควรระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ครอบคลุมและชัดเจน เพราะจะช่วยคัดกรองได้ว่าคนที่จะมาสมัครนั้นมีคุณสมบัติ และความสามารถในหน้าที่นั้นจริง ๆ 

2. เปิดรับสมัคร และดำเนินการสัมภาษณ์งาน

เพื่อให้สามารถคัดเลือกคนที่ใช่ได้ จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในด้านนั้น ๆ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นประกาศในเว็บไซต์องค์กร ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อมีผู้สมัครมาแล้ว ก็ต้องคัดกรองคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงใจหรือใกล้เคียง เพื่อเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ โดยควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ได้นำเสนอตัวเอง ตอบคำถาม และบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อวัดทักษะต่าง ๆไปด้วยในตัว 

3. ตัดสินเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก และทำสัญญา

เมื่อสัมภาษณ์และทดสอบทักษะต่าง ๆ ครบทุกคนแล้ว ก็ได้เวลาพิจารณาตัดสินใจเลือกคนที่ตรงใจที่สุด เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ โดยควรพิจารณาจากผลรวมทั้งจากคุณสมบัติ รวมไปถึงประสบการณ์ ทักษะความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร ทัศนคติที่มีต่อองค์กร ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้สามารถอยู่ร่วมกับองค์กรได้นาน โดยฝ่ายบุคคลเตรียมสัญญาเริ่มงาน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดงาน อัตราเงินเดือน สวัสดิการ รวมไปช่วงเวลาในการทดลองงาน

4. เริ่มทดลองงาน 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และทักษะการปฏิบัติงานที่ผู้สมัครงานได้นำเสนอมาว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ จำเป็นต้องมีการทดลองงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลาทดลองงานได้ ในช่วง 3 – 4 เดือนแรก ก่อนประเมินผล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ โดยในช่วงทดลองงานอาจจะกำหนดอัตราเงินเดือนที่ต่ำกว่าที่เสนอ และจัดสวัสดิการเท่าที่จำเป็นไว้ได้ เมื่อผ่านการทดลองงานจึงปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ 

การจะได้คนคุณภาพมาร่วมงานนั้น การเตรียมตัวและรับสมัคร พนักงานใหม่นับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่อีกส่วนหนึ่งต้องมาจากชื่อเสียงขององค์กร ที่จะดึงดูดคนที่ใช่ และรักษาคนเก่ง และดีเหล่านี้ไว้ได้นาน ๆ ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการจัดการด้านเงินเดือน สวัสดิการ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งจะทำให้องค์กรเป็นที่รัก และภาคภูมิใจ พนักงานทุกคนพร้อมเทใจ และร่วมขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตไปพร้อมกัน

อ่านเพิ่มเติม: รวม 5 ทริคปรับจูนชีวิตยังไง ให้เข้ากับที่ทำงานใหม่ได้ สำหรับ Gen Z

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment