แนะ 5 ขั้นตอน Up Skill พัฒนาทักษะ พนักงาน หนุนธุรกิจสร้างกำไรรับปี 65

by kanlongthun
พัฒนาทักษะ

ตลอดเกือบ 2 ปี ที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่องค์กรจะได้พักตั้งหลัก ให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ เติมเต็มทักษะใหม่ๆ รองรับการกลับมาเปิดธุรกิจ และผลักดันให้องค์กรฟื้นตัวได้เร็ว สร้างโอกาสให้กลับมาทำกำไร ชดเชยในช่วงที่ต้องโดนล็อคดาวน์ ขาดแคลนรายได้ไปหลายเดือน ซึ่งการจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงแผนกทรัพยากรบุคคล ที่ต้องทำหน้าที่หลักในการปลุกปั้นองค์กรให้แข็งแกร่ง ซึ่งมีแนวทางที่ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายๆ กับ

5 ขั้นตอน Up Skill พัฒนาทักษะ พนักงาน

1. วิเคราะห์ SWOT องค์กร หาโอกาสใหม่ๆ

การ Up Skill ให้พนักงานนั้น องค์กรต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในธุรกิจใหม่ จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จนทำให้องค์กรที่เคยแข็งแกร่งอาจซวนเซ กำลังใจคนในองค์กรถดถอย การกลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจ มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ไปได้ โดยอาศัยจุดแข็ง และโอกาสที่องค์กรมี เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ

2. วางแผนค้นหาทักษะใหม่ๆที่พนักงานต้องมีเพิ่มเติม

เมื่อผู้บริหารมองเห็นโอกาสในการพาองค์กรให้อยู่รอด และก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง การพัฒนาอาวุธเพื่อใช้สู้ศึกในสงครามธุรกิจ จึงเป็นสิ่งต่อมาที่องค์กรต้องค้นหา และรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ ในการนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเพื่อนำมาใช้ในการต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร โดยต้องศึกษาทิศทางความน่าจะเป็นที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข็ง โดยใช้ฐานทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง 

3. ตรวจสอบพื้นฐานทักษะที่พนักงานมี และส่วนที่ต้องเรียนรู้ต่อเนื่อง

ก่อนที่จะ Up Skill เพิ่มเติมให้แก่พนักงานนั้น แผนกทรัพยากรบุคคลต้องทำการประเมินก่อนว่าบุคลากรในแต่ละแผนก มีทักษะที่ต้องการนั้นมากน้อยเพียงใด มีส่วนไหนที่สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาองค์กรแล้วบ้าง และทักษะแบบไหนที่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึกในลักษณะนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับการนำมาใช้ Up Skill ให้สอดคล้องต่อความต้องการ และเป็นทักษะที่บุคลากรแผนกนั้นๆ ควรมี

4. สร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกำลังใจในการต่อยอดความรู้

ความสำเร็จในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้แก่พนักงานจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน ถ้าหากพนักงานไม่ให้ความร่วมมือ และปฏิเสธที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารและแผนกทรัพยากรบุคคล จึงต้องมองหาวิธีและช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะ พัฒนาความสามารถ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพนักงานแล้ว ยังสามารถขยายผลไปสู่การสร้างความสำเร็จแก่องค์กรได้อีกด้วย

5. ดำเนินการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงาน

เมื่อองค์ประกอบต่างๆพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แก่แต่ละแผนก โดยควรเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะการสอน การฝึกอบรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้ทุกหลักสูตรที่เรียนรู้ สามารถนำมาใช้ได้จริง และเป็นทักษะที่จะติดตัวพนักงานต่อไป ภายหลังฝึกอบรมแล้ว ต้องมีการประเมินการนำไปใช้ เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการพัฒนาองค์กร 

เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรธุรกิจจึงไม่ควรหยุดนิ่งที่จะปรับตัว การ Up Skill ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill แก่พนักงานด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ปี การลงทุนในเรื่องเหล่านี้ จะสร้างความคุ้มค่า คุ้มทุนให้กับองค์กร ปี 2565 จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย ที่ทุกองค์กรต้องสร้างขุมพลังจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมมือกันเป็นกองกำลังในการหนุนธุรกิจให้ทำกำไร ฟื้นองค์กรให้เดินหน้า สู้กับวิกฤติต่างๆได้อย่างไม่หวาดหวั่น

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ นำไปต่อยอดธุรกิจ พิชิตเงินล้าน รับปี 65

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment