5 ทักษะการจัดการ ที่หัวหน้างานควรมี เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร

by kanlongthun
ทักษะการจัดการ

การเป็น “หัวหน้างานที่ดี” จำเป็นต้องมีทักษะการจัดการหลากหลายด้าน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง ให้ความไว้วางใจ เชื่อถือ เคารพ กล้าที่จะสอบถาม ขอคำแนะนำและคำปรึกษา ซึ่งหากมีทักษะที่ครอบคลุม และมีความเชี่ยวชาญในการนำมาใช้ การปกครองลูกน้อง และพัฒนาทีมงานก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเย็น

ทักษะที่หัวหน้างานควรพัฒนาและฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีด้วยกัน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ทักษะการมอบหมายงาน

การสั่งงานลูกน้องเป็นเรื่องแรก ๆ ที่หัวหน้างานต้องใส่ใจ โดยต้องชี้แจงรายละเอียดของงานให้ครอบคลุมเข้าใจง่าย บอกคุณภาพและปริมาณงานที่ต้องการ รวมไปถึงกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเป็นจริงที่สามารถทำให้เสร็จได้อย่างสมเหตุสมผล ระบุช่องทางในการส่งงานที่ชัดเจน 

2. ทักษะการแก้ปัญหา

ทุกการทำงานย่อมมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข โดยต้องช่วยสืบหาสาเหตุ ซึ่งอาจจะมอบหมายให้ลูกน้องช่วยในการรวบรวมข้อมูล และจัดประชุมเพื่อระดมสมองในการหาทางแก้ไข โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา อย่างรวดเร็ว และทันเวลา

3. ทักษะการให้คำแนะนำ

สำหรับพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ยังมีประสบการณ์ทำงานไม่มากนัก จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำในช่วงเริ่มต้น ทั้งการอธิบายวิธีการทำงาน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ข้อควรปฏิบัติและควรหลีกเลี่ยง กฏเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ  รวมทั้งควรแนะนำบุคคลหรือทีมงานที่สามารถพูดคุยขอคำปรึกษาได้ 

4. ทักษะการให้คำชมเชย

สำหรับทีมงานหรือลูกน้องที่ปฏิบัติงานได้ดี ทำงานได้ถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อเป้าหมายของแผนกและองค์กร หัวหน้างานควรให้คำชื่นชมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบส่วนตัว และต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ รวมไปถึงอาจมีของขวัญ ของกำนัลเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมไปถึงเป็นแบบอย่างความสำเร็จแก่บุคคลอื่น ๆ ในทีม

5. ทักษะการติดตามงาน

เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลา หัวหน้างานจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของงานนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สอดคล้องตรงตามที่ได้มอบหมายไปหรือไม่ หากยังไม่แล้วเสร็จ มีการติดขัด หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จะได้หาทางแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามรื้อรัง จนยากต่อการแก้ไข 

ทักษะการจัดการทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานซึ่งต้องการประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าเติบโต ควรหมั่นเรียนรู้ฝึกฝน และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทำให้ทุกคนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บรรลุจุดหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: 5 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ในยุคโควิด – 19

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment