แนะ 5 ขั้นตอน สร้างกลยุทธ์การตลาด ติดอาวุธให้ธุรกิจ ทะยานเหนือคู่แข่งแบบไม่ติดฝุ่น

by kanlongthun
กลยุทธ์การตลาด

การขายสินค้าและบริการให้มียอดกำไรแบบถล่มทะลายไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากไร้แผนและกลยุทธ์การตลาดที่ดี ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาออกแบบ และวางแผนในเชิงกลยุทธ์ สำหรับสร้างความแตกต่าง ชูจุดขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงทำให้เกิดการจดจำ จงรักภักดีต่อแบรนด์ และไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าและบริการของคู่แข่ง โดยการจะสร้างกลยุทธ์ การตลาดที่ดีและเหมาะสมได้นั้น ควรโฟกัสที่จุดใด และต้องมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

มาติดตาม และเรียนรู้กับ 5 ขั้นตอนสร้างกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้ 

1. Start with Why ตั้งเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการพิชิต

การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างแรกก็คือ ทำไมต้องสร้างสรรค์กลยุทธ์ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา หรือพิชิตเป้าหมายสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไปยังจุดใด เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดำเนินการอะไร ใช้เครื่องมือไหนในการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการวางเป้าหมายทางการตลาดนั้น ควรมีความเฉพาะเจาะจง ที่สามารถวัดผลได้ สามารถทำได้จริง ทำให้สำเร็จเป็นจริงได้ และมีระยะเวลากำหนดชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เข้าใจตัวเอง เข้าใจคู่แข่ง รู้เขา รู้เรา เพื่อมองหากลยุทธ์ที่จะเอาชนะ 

การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในสนามธุรกิจนั้น จำเป็นต้องอาศัยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รอบด้าน ทั้งในส่วนของตัวเอง ที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อจะหาว่าอะไรเป็นจุดที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า และอะไรเป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจเติบโต นอกจากนั้น ต้องเข้าใจถึงอุปสรรคปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่มากระทบต่อธุรกิจ รวมไปถึงโอกาสที่จะสนับสนุนให้กิจการมีการพัฒนา 

3. ออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สอดคล้องต่อเป้าหมาย

ก่อนที่จะเลือกอาวุธที่ดี และเหมาะสม มาสู้เพื่อคว้าใจลูกค้า สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ก็คือ พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงความชอบ ความสนใจ แนวทางการพิจารณาและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะการทำ Customer Persona ที่มีความชัดเจน ทุกคนในหน่วยงาน มองเห็นภาพตรงกัน หลังจากนั้นจึงมาทำความเข้าใจเส้นทางการก้าวมาเป็นลูกค้า ผ่าน Customer Journey และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแคมเปญการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การทำการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ  

4. สร้างแผนการดำเนินการ ที่ตอบโจทย์ต่องบประมาณ และเวลา 

เมื่อได้กลยุทธ์ การตลาดที่สอดคล้องต่อเป้าหมายแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือ การวางแผนการดำเนินการ ที่เหมาะสม ภายใต้งบประมาณ เวลาที่มีจำกัด โดยการสร้าง Timeline กำหนดสิ่งที่ต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลานั้น ๆ  และจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางที่มีความเหมาะสม 

5. กำหนดตัวชี้วัดประเมินผล เพื่อติดตามความสำเร็จ 

เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินการผ่านกลยุทธ์ การตลาดต่างๆ ที่ได้คิดค้น และพัฒนาขึ้นมา จำเป็นต้องมีการออกแบบตัวชี้วัด หรือ KPI เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งในสิ่งที่องค์กรได้ดำเนินการ และผลลัพธ์ที่ต้องเป็นไปตามที่คาดหวัง เพื่อจะได้เรียนรู้ว่ามีความเหมาะสม หรือมีจุดผิดพลาดใดที่ต้องดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สำหรับการดำเนินการในครั้งต่อ ๆ ไป 

ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กร นักการตลาด รวมไปถึงแผนกที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันเสนอแนะ แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ วิเคราะห์พิจารณา เพื่อให้ได้กลยุทธ์ การตลาดที่มั่นใจได้ว่า จะเป็นอาวุธที่มีฤทธิ์เดชมากพอ ที่จะสามารถฟาดฟันคู่แข่ง ไปยืนอยู่บนเส้นชัย และนำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความสำเร็จใหม่ ๆ ทำให้ธุรกิจติดลมบนทะยานเหนือคู่แข่งแบบไม่ติดฝุ่นให้ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: เหรียญคริปโตยอดนิยม

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment