รวม 5 Soft Skill ที่จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อไขว่คว้าโอกาสเติบโตในการทำงาน

by kanlongthun
Soft Skill ที่จำเป็น

โลกแห่งการทำงานปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี พฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนอาจจะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หุ่นยนต์ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานได้แม่นยำ ผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้าง เหล่ามนุษย์เงินเดือน จึงควรมีการพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่แค่ Hard Skill แต่รวมไปถึง Soft Skill ที่จำเป็น ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ ที่ควรใส่ใจเร่งพัฒนาให้มีติดตัว มีอะไรกันบ้าง

มาติดตามSoft Skill ที่จำเป็นต้องพัฒนา แล้วไปเติมความรู้กันได้เลย

1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ในยุคที่คนมีจำนวนมากกว่างาน การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น หนึ่งในทักษะที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับสิ่งที่ทำได้ ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแม้บางคนอาจจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพรสวรรค์ แต่ก็สามารถฝึกฝนพัฒนากันได้ ด้วยการเติมทั้งความรู้ และประสบการณ์ ผ่านการอ่าน การฟัง การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไอเดียเหล่านั้นมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 

2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นธรรมดาที่การทำงานจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรด้วยกัน หรือบุคคลภายนอก ทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน จึงเป็นทักษะที่ควรจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับสารเข้าใจในที่สิ่งที่ตัวเองนำเสนอ และเราก็รับฟังสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารมาด้วยความเข้าใจ โดยไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาไทย ควรมีการเติมเต็มภาษาที่ 2 และที่ 3 ให้แข็งแกร่ง มีพื้นฐานที่ดี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3. ทักษะการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก

ในทุกตำแหน่งที่มีการจ้างงาน เป้าหมายสำคัญที่องค์กรเปิดรับ ก็เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าปัญหาในแต่ละหน้าที่ย่อมมีความยากง่าย ซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่เป็นพนักงานจึงควรเติมเต็ม Soft Skill ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ด้านการวิเคราะห์ แยกแยะ หาสาเหตุของปัญหา พิจารณาสำรวจ เปรียบเทียบ หาทางออกที่เหมาะสม และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะการทำงานแบบทีมเวิร์ค

ความสำเร็จในการทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือบริษัทเอกชน สิ่งสำคัญก็คือ การทำงานเป็นทีม ที่ต้องสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการเมืองภายใน แต่ควรสร้างความสมัครสมานสมัครคี มีการแบ่งปันแนวคิด แชร์ไอเดียของตัวเอง รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจัดการปัญหา และสร้างความสำเร็จแก่องค์กร 

5. ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ 

Critical Thinking เป็นอีกหนึ่งทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานที่จำเป็นต้องแข่งขัน เพื่อหาแนวทาง แนวคิดที่ดีที่สุด สำหรับการนำมาปรับใช้กับองค์กร ทักษะนี้ช่วยให้เกิดความคิด ที่มาพร้อมกับเหตุและผล ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ และไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับแนวทางเดิม ๆ ทำให้เกิดการคิดนอกกรอบ เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

หากคนทำงานไม่มีการปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็น Soft Skill อนาคตอันใกล้นี้ อาจจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่น ๆ ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ณ เวลานั้น อาจจะสายเกินแก้ ทางที่ดี ไม่ควรหยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็น และนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นบุคคลที่องค์กรขาดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม: ส่งเมล์หาลูกค้า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment