เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเติบโตในอนาคต กับ 5 ทักษะจำเป็นเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

by kanlongthun
การทำงานในศตวรรษที่ 21

โลกในศตวรรษต่อไป อาจจะแตกต่างไปจากเดิมแบบไม่เหลือเค้าราง ซึ่งแน่นอนว่าการอยู่เฉย ๆ โดยที่ไม่ได้เรียนรู้ หรือปรับตัวอะไร อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ส่งผลดีต่อตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในบางอาชีพที่มีความเสี่ยงจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่สามารถงานได้ดีกว่ามนุษย์ การสร้างความโดดเด่นเพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จึงจำเป็นต้องศึกษาพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการทำงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งการทำงานในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ซึ่งจะมีทักษะรูปแบบใดบ้างที่ควรมีติดตัวในการทำงานในศตวรรษที่ 21 มาทำความเข้าใจและรีบไปพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมกัน 

1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

เมื่องานที่ต้องทำในสิ่งเดิม ๆ อย่างสม่ำเสมอ จะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมอย่าง AI หรือหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้คนที่ทำงานในรูปแบบนี้ จะตกงานไปโดยปริยาย การเติมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นอาวุธติดตัวในการสร้างความแตกต่าง และเป็นทักษะที่โลกการงานในศตวรรษที่ 21 ต้องการ เพื่อเป็นตัวแทนในการคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการออกแบบทางเลือกวิธีการจัดการปัญหาในมุมมองใหม่ ที่ทำให้เกิดทางออกที่ดีและเหมาะสม 

2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ในโลกแห่งอนาคตเทคโนโลยีไม่เพียงสามารถจัดการ สร้างความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงประสานงานระหว่างอุปกรณ์อิเลคทรอกนิส์ด้วยกันเองได้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า หากเราสามารถเข้าใจ และสามารถนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และสามารถควบคุมดูแลให้นวัตกรรมต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นแต้มต่อที่ทำให้เราเป็นทีต้องการในตลาดแรงงานด้วย 

3. ทักษะด้านการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง

เพราะไม่มีใครที่สามารถคาดเดาหรือทำนายได้อย่างชัดเจนว่าในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด การพัฒนาทักษะให้ตัวเองเกิดความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีต่อทุกสถานการณ์ เพื่อรับมือต่อการเกิดวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นอกจากนั้นยังสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว การไม่ยึดติดต่อความสำเร็จที่เคยมี การไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับคนทำงานในศตวรรษที่ 21 

4. ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล

แม้ว่าจะมีนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการทำงาน แต่มนุษย์ก็ยังจำเป็นต้องสื่อสารซึ่งกันและกัน ตั้งแต่หน่วยย่อย ๆ เพียงไม่กี่คน ไปถึงกลุ่มใหญ่ ๆ ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล จึงเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่มนุษย์เงินเดือน หรือคนทำงานทั้งหลายความมีติดตัว เพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจ และสื่อสารให้ผู้ที่เราติดต่อด้วยรับทราบ และสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการหรือมุ่งหวังให้เกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรด้วย 

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์  

ในปัจจุบันและอนาคตเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากมายได้อย่างสะดวก และง่ายดาย แต่การจะนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์แยกแยะ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนาสิ่งที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป การเข้าใจที่มา เหตุและผลของการเกิดขึ้น รวมไปถึงสามารถตั้งสมมุติฐาน และพิสูจน์ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นได้ จึงจะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าหลายคนจะมองว่าศตวรรษที่ 21 อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไกลตัว แต่หากชะล่าใจ ไม่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ ก็อาจจะสายเกินไปที่จะมานั่งฝึกฝน และเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในเป้าหมายที่ตัวเองต้องการ เพราะโลกการทำงานยุคใหม่ต้องการคนที่พร้อมที่สุดเพื่อมาทำหน้าที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น การเริ่มลงมือเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ทันทีตั้งแต่ตอนนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง เสริมศักยภาพของตัวเองให้มีความโดดเด่น เป็นที่ต้องการ และทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งใดในอนาคตข้างหน้า

อ่านเพิ่มเติม: แหล่งเก็บเงิน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment